Strona Główna

Projekt Grundtvig „Bliżej natury”

ObrazStowarzyszenie Amazonek w Krośnie uczestniczy w projekcie Grundtvig „Bliżej natury”

 

Czym jest projekt „Bliżej Natury”?

ObrazNasz projekt „Bliżej Natury” związany jest z dwoma ważnymi w naszych czasach zagadnieniami – starzeniem się społeczeństwa oraz ochroną środowiska naturalnego. Współpraca będzie koncentrować się na działaniach edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska skierowanych do osób w wieku 50+. Realizacja projektu trwa od września 2012 do sierpnia 2014.

Uczestnicy odwiedzą ciekawe miejsca, które związane są z różnymi aspektami ochrony środowiska oraz wezmą udział w warsztatach ekologicznych, które odbędą się w naturalnym otoczeniu.

Obszarem szczególnego zainteresowania tego projektu jest zrównoważony styl życia. Lokalne władze, organizacje pozarządowe oraz inni eksperci zaangażowani w działania związane z edukacją dorosłych oraz ochroną środowiska, zaoferują seniorom interaktywne zajęcia edukacyjne dotyczące różnych aspektów zrównoważonego stylu życia.

 

Partnerzyprojektu

 • ProActivate Ireland, Galway, Irlandia

 • Uniwersytet Akdeniz Antalya, Turcja

 • ObrazStowarzyszenie Amazonek, Krosno, Polska 

 

Działania w ramach projektu

 1. Spotkania międzynarodowe

Przedstawiciele Stowarzyszenia Amazonek w Krośnie wzięli udział w dwóch spotkaniach międzynarodowych (Czechy, Irlandia), poświęconych wymianie doświadczeń w zakresie ochrony środowiska krajów uczestniczących w projekcie.

 
 1. ObrazWarsztaty

Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie zorganizowało warsztaty dla seniorów:

 • Psychologiczne aspekty ochrony środowiska.

 • Ustawa śmieciowa 2013. Nowe zasady gospodarki odpadami.

 • Ekologiczne kosmetyki dla urody.

 

Adres strony internetowej projektuwww.cton.org

Autor: koordynator projektu Zdzisław Socha

Statut

Statut Stowarzyszenia Amazonek

w Krośnie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

& 1

 1. Powołuje się stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie, zwane w treści statutu Stowarzyszeniem, które działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

& 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Krosno.

 

& 3

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

& 4

  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym celu działania.
 1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową o działalności społecznie użytecznej (organizacją pożytku publicznego).

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

 

& 5

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz:

 1. osób przed i po leczeniu raka piersi,
 2. edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej.

 

& 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. Ochronę i promocję zdrowia,
 3. Promocję i organizację wolontariatu,
 4. Organizowanie akcji charytatywnych,
 5. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy,
 6. Organizowanie szkoleń, wykładów i spotkań z profesjonalistami na temat zapobiegania i zwalczania chorób nowotworowych,
 7. Organizowanie rehabilitacji leczniczej,
 8. Organizowanie warsztatów terapii psychologicznej,
 9. Poprawę warunków do życia w społeczeństwie poprzez rehabilitację, terapię i integrację ze środowiskiem,
 10. Zaznajomienie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji,
 11. Redagowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów,
 12. Spotkania integralne i wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniami o tym samym profilu.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

& 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

& 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

& 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która przeszła leczenie raka piersi, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansowa lub rzeczową.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

 

& 10

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
 5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 6. noszenia odznaki organizacyjnej.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

& 11

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w & 10 ust. 1 pkt b – f.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w pracach Walnego Zebrania Członków.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz do przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

& 12

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
 1. rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres co najmniej 2 lat i nie uczestniczenie w życiu Stowarzyszenia lub na własna pisemna prośbę,
 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.
 1. Decyzję o skreśleniu bądź wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku pozbawienia członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie, skreślonemu lub wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


& 13

Władzami Stowarzyszenia są:

  Walne Zebranie Członków,ZarządKomisja Rewizyjna,

 

& 14

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, za wyjątkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej  pierwszej kadencji, która trwa 1 rok, a wybory odbywają się w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

& 15

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.


Walne Zebranie Członków


& 16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia, nadawania i pozbawiania godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
 4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (zwołane raz w roku) lub nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd, na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie jednego miesiąca od daty wniosku do Zarządu.
 6. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania nie uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków zwyczajnych, wówczas drugi termin Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu, jednakże nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie zebrania, bez względu na ilość osób obecnych.
 7. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

& 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Uchwalanie zmian w statucie.
 6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.

 

& 18

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków – Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

 

 

Zarząd

 

& 19

 1. Zarząd składa się z 7 członków; w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 3 członków.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym , bezwzględną większością głosów.

 

& 20

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
 3. Zwoływania Walnego Zebrania Członków.
 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
 9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków.
 10. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 12. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określenia ich zadań.
 13. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 

& 21

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub  z jego upoważnienia wiceprezes w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos prezesa.
 3. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

& 22

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub wspólnym pożyciu, lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia lub zwrotu kosztów z tytułu pełnionych funkcji.

 

& 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
 3. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
 4. Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.
 5. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności.

 

& 24

 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.Rozdział V

Majątek i fundusz


& 25

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, z dotacji, spadków, darowizn, zapisów, zbiórek publicznych, środków pozyskiwanych z akcji charytatywnych oraz z własnej działalności statutowej według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatna działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Dochód z działalności statutowej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 4. Zabronione jest:
 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach;
 • wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 • dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

& 26

 1. Dla ważności oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań, podpisywania pism i dokumentów  w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza.

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


& 27

Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

& 28

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

 

& 29

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Przekazanie majątku Stowarzyszenia nastąpi organizacjom charytatywnym nie nastawionym na zysk o celach charytatywnych zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

 

& 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Krosno, dnia 8.03.2011 r.

Podaruj nam 1% podatku!!!

Podaruj nam 1% podatku!!!

Krośnieńskie Stowarzyszenie "Amazonek" prosi o przekazanie 1% podatku na naszą Organizację Pożytku Publicznego.Dzięki Waszej  pomocy realizujemy nasze cele Statutowe, wspieramy i pomagamy innym "Amazonkom" dojść do sprawności psycho-fizycznej.

Przy rozliczeniu podatku w rubryce nazwa OPP należy wpisać STOWARZYSZENIE AMAZONEK W KROŚNIE, a w drugiej nasz KRS 0000239947  

 


Hymn Amazonek

HYMN AMAZONEK

W sercu was ludzie noszę
W sercu za wami proszę
Z serca piosenki śpiewam
W sercu urazy nie mam


Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych,
Wszystkich ludzi uszczęśliwię,
Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba
I nic więcej i nic więcej mi nie trzeba.


Sercem do was przemawiam
Serce miłością zaprawiam
Do serca troski zbieram
Serce me dla was zamiera.


Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych,
Wszystkich ludzi uszczęśliwię,
Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba
I nic więcej i nic więcej mi nie trzeba.


Twórca hymnu: Stanisław Żabiński

Stanisław Żabiński pochodzi z Koszalina. W obecnej formie hymn śpiewamy rozpoczynając wszystkie ważne dla nas spotkania.

Historia

"Wszystko co się nam przytrafia, dzieje się zawsze z jakiegoś powodu".

Gabriel Garcia MarquezWychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa w walce i profilaktyce raka piersi zostało powołane Stowarzyszenie Amazonek, które ma na celu szeroko pojętą pomoc w tym zakresie. W Krośnie nie było żadnej organizacji wspierającej kobiety po mastektomii, które walcząc z chorobą popadają w depresję. Rozpoczęła się wędrówka po urzędach, szpitalach i szukanie pomocy u lekarzy specjalistów. Bardzo nam dopomógł w tych przedsięwzięciach dr Borys Welz, Prezydent p. Piotr Przytocki i były Starosta p. Zbigniew Braja. Pomocne też okazały się media - radio, telewizja i prasa. Po trzech miesiącach przygotowań już 20 czerwca 2005 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym został zatwierdzony statut i wybrany 5 - osobowy zarząd w osobach: prezes Teresa Mnich, wiceprezes Urszula Bajer, sekretarz Zofia Rusin, skarbnik Krystyna Goleń oraz 25 członkiń.
25 sierpnia Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie nabyło osobowość prawną o czym poinformował nas prowadzący nasze sprawy mecenas Dariusz Gawroński. Otrzymałyśmy też lokal w Starostwie Powiatowym na siedzibę stowarzyszenia przy ul. Bieszczadzkiej.
Teraz to tylko zostało działać pomagając kobietom w walce z rakiem piersi. Do działalności naszej przyłączył się lekarz onkolog Wojciech Wroński, który jako pierwszy wystąpił z wykładem "Rak Piersi - jak z nim walczyć, by wygrać".

Czego dokonano w ciągu 5 lat:

 • Nawiązano współpracę z bratnimi stowarzyszeniami w Brzozowie, Krakowie, oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
 • Uczestniczono w "Marszach nadziei".
 • Organizowano spotkania z różnymi specjalistami np. z psychologiem, rehabilitantem, diabetykiem i różnych specjalności lekarzami.
 • Utworzono kącik biblioteczny.
 • Organizowano wieczorki okolicznościowe np. Andrzejki i spotkania świąteczne.
 • Prowadzono zajęcia rehabilitacyjne np. grupowe ćwiczenia gimnastyczne , zajęcia z kinezjologii, relaksacje i inne.
 • Organizowano szereg wycieczek dalszych i bliższych.
 • Ustalono i odbywano dyżury w klubie.
 • Organizowano wyjazdową rehabilitację w Iwoniczu Zdroju, Kałkowie-Godowie, Rymanowie Zdroju.
 • Uczestniczono w wyjazdowych szkoleniach: Bukowsku, Jaworze, Warszawie, Krakowie, Wągrowcu.
 • Prowadzono spotkania z młodzieżą na terenie szkół dotyczące profilaktyki nowotworowej.
 • Uczestniczono w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi.
 • Brano udział w akcjach charytatywnych np. "50 ton zdrowia", Rak to nie wyrok lecz choroba".
 • Utworzono grypy wsparcia i samopomocowe.
 • Organizowano imprezy integracyjne, warsztaty psychoterapeutyczne.
 • Czynnie uczestniczono w akcji ogólnoświatowej "Pola Nadziei" - kwestując na rzecz budowy Hospicjum w Krośnie. 

To tylko nieliczne nasze działania.

 

Kiedy rozpoczynałyśmy naszą działalność byłyśmy pełne obaw, czy podołamy trudom i zawiłościom przepisów, czy starczy nam sił i pomysłów, a także funduszy na realizację zamierzonych celów.
Nie byłoby to możliwe gdyby nie wsparcie naszych sponsorów którym zawdzięczamy nasze istnienie.

 Są to:

 • Firma Handlowa "Domicela",
 • Serwis Płynów Wiertniczych,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej,
 • Urząd Miasta Krosna,
 • Starostwo Powiatowe,
 • PFRON i PCPR,
 • Firma Nowy Styl,
 • Zakład Meblowy "Kontap" Pustyny,
 • Piekarnia Stanisława Kopacz w Suchodole,
 • Kwiaciarnia Full-Market Barbara i Roman Niepokój,
 • Firma "Decor",
 • Drukarnia "Hedom",
 • Firma HU "Romplast" Robert Miś,
 • Kancelaria Prawna Dariusz Gawroński,
 • Biuro Rachunkowe p. Bożeny Pacek.

I wiele innych jeszcze firm, instytucji i osób prywatnych których nie sposób tu wymienić. 

 Im wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie, okazana pomoc i otwarte serce na sprawy innych.

Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie w roku 2008 nabyło prawa i status organizacji pożytku publicznego. Nasza działalność na co dzień udowadnia, że pomagając innym pomagamy sobie, a jest to piękna i pożyteczna sprawa. Dajemy z siebie wszystko co najlepsze i służy drugiemu człowiekowi.

"Sens życia polega na tym, by cieszyć się z niego czyniąc go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty".

( Dawid Ben Gurcom)"Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra"

( Platon)

Zarząd

Prezes Zarządu: Teresa Mnich
Wiceprezes Zarządu: Anna Bargiel
Sekretarz: Anna Wójcik
Skarbnik: Ewa Nastał
Członek Zarządu: Maria Wilusz

Cele

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadanie:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Ochronę i promocję zdrowia.
 3. Promocję i organizację wolontariatu.
 4. Organizowanie akcji charytatywnych.
 5. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy.
 6. Organizowanie szkoleń, wykładów i spotkań z profesjonalistami na temat zapobiegania i zwalczania chorób nowotworowych.
 7. Organizowanie rehabilitacji leczniczej.
 8. Organizowanie warsztatów terapii psychologicznej.
 9. Poprawę warunków do życia w społeczeństwie po przez rehabilitację, terapię i integrację ze środowiskiem.
 10. Zaznajomienie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania rak piersi, leczenia i rehabilitacji.
 11. Redagowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów.
 12. Spotkania integralne i wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniami o tym samym profilu.

Dodatkowe informacje